آموزش مباحث آبی با حضور کارشناسان آب منطقه ای در مدارس ناحیه3 در سال 1401

 جلسات آموزشی داناب
آموزش مباحث آبی با حضور کارشناسان آب منطقه ای در مدارس ناحیه3 در سال 1401

با حضور کارشناسان متخصص شرکت آب منطقه ای توضیحات و آموزش هایی پیرامون مباحث و شرایط آب کشور و استان و همچنین موضوعاتی مثل آب های زیرزمینی، خطر فرونشست و آب مجازی و... عنوان شد.

  تاریخ ثبت : 1401/03/02
 کارشناس داناب
 957