ناجیان آب

ناجیان آب با هدف کمک در امر فرهنگ سازی و مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف بخصوص کشاورزی و شرب انتخاب می شوند و شعار آنها "نجات آب، نجات زندگی" است.
در هر مدرسه و از هر پایه یک دانش آموز به عنوان ناجی آب انتخاب می شود که برای آنها لباس مخصوص و آموزشهای ویژه ای درنظر گرفته شده است. ناجی آب باید با دانش خویش و با آگاهی دادن به دوستان، پدرومادر، اقوام و نزدیکان آنها را از مشکلات آبی استان باخبر سازد و از آنها بخواهد تا در حفظ و حراست از آن مارا یاری کنند و این منابع ارزشمند را برای آیندگان نگه داریم. سوگندنامه زیر مربوط به ناجیان آب وکلیه دانش آموزانی می باشد که به ما در امر نجات آب و صرفه جویی در مصرف آن، کمک می کنند.

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :