آموزش مباحث آبی با حضور کارشناسان آب منطقه ای در مدارس ناحیه3

 جلسات آموزشی داناب
آموزش مباحث آبی با حضور کارشناسان آب منطقه ای در مدارس ناحیه3

بعد از دوسال مجازی بودن مدارس به خاطر شیوع ویروس کرونا، در سال 1401 مدارس به صورت حضوری برگزار شد. 

  تاریخ ثبت : 1401/03/02
 کارشناس داناب
 852